Cykler i p-kælder

Ejerne af cyklerne der blokkerer for åbning af brandskab samt ejerne af cyklerne parkeret uden for blåt område på hjørnet ved nedkørslen bedes fjerne deres cykler og parkere dem i henhold til husordenen. Cyklerne vil blive flyttet til cykelstativer udenfor såfremt ejerne ikke selv flytter dem.

Der er endvidere blevet flyttet en cykel, der blokkerede for åbning af dør til kælder ind til elevator ved nr. 31. Der må ikke parkeres foran døre!

Der mindes om at cykelparkering heller ikke må finde sted i portalen.

Udgivet i Cykelparkering | Kommentarer lukket til Cykler i p-kælder

2019 – Påmindelse

Cykelparkering må ikke finde sted i Portalen af hensyn til brandsikkerhed.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 2019 – Påmindelse

2019 – November nyhedsbrev

Kære Beboere

Det har været  en særdeles travl sommer og efterår med mange projekter og gøremål, som bestyrelsen gerne vil fortælle Jer om herunder, samt følge op på en række praktiske punkter.

Affaldsområdet

Affaldsområdet for enden af brandvejen er som bekendt delt med andelsforeningen, og vi er dermed mange ”brugere” af området. Alle beboere henstilles til ikke at efterlade eksempelvis storskrald udenfor storskraldsrummet. Der er ingen, der foretager oprydning på dette område – det er vores eget ansvar som beboere at holde orden i dette område, og ligeledes at sørge for korrekt affaldshåndtering i korrekte containere. Det ses ofte, at der eksempelvis er flamingo i papcontainerne, og at papkasser ikke mases flade inden de smides i container. Det fylder unødigt, og jo flere containere der skal tømmes, desto dyrere bliver det for os i fællesbidrag.

Bestyrelsen har taget kontakt til Grundejerforeningen og spurgt til/bedt om:

 • at muren ved affaldsområdet samt udenfor helt hen omkring den grønne kile ved brandvejen bliver malet (fyldt med graffiti)
 • at storskraldsskuret bliver malet
 • at der opsættes en affaldsspand på den grønne kile af samme slags som i havearealet
 • at den skæve lygtepæl tættest ved affaldsområdet bliver rettet

Bestyrelsen afventer at høre herom fra Grundejerforeningen.

Arealoptimering p-kælder

På generalforsamlingen i foråret blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med forslag til arealoptimering af parkeringskælderen.

Dette er ikke blevet glemt af bestyrelsen, men der har været andre mere presserende projekter og opgaver, der har gjort at bestyrelsen har måtte udskyde en samling af arbejdsgruppen. Hertil kan nævnes, at der ligger et større arbejde i at få identificeret de tinglysninger (der samlet udgør flere hundrede sider), der har med parkeringskælderen at gøre. Tinglysningerne vil udgøre rammebetingelserne for et arealoptimeringsprojekt.

Asfalteringsprojekt (Grundejerforeningen)

Henover sommeren blev det længe ventede asfalteringsprojekt under grundejerforeningen gennemført. Der er blevet lagt ny overfladebelægning på alle grundejerforeningens vejarealer. Sadolin Have (det nye byggeri) har været medfinansierende, idet projektets tunge maskineri ødelagde en hel del af den eksisterende asfaltbelægning.

Intet stort projekt uden udfordringer, og en sådan er opstået på brandvejen. Hældningen fra starten af brandvejen frem til opgang nr. 27 er lagt forkert, således at når det regner, så løber der ganske store mængder vand ned i p-kælderen ved opgang nr. 27. Dette er naturligvis påtalt af bestyrelsen overfor både grundejerforeningen og COLAS, der udførte asfalteringsprojektet.

Bestyrelsen blev indbudt af grundejerforeningen til at foretage en gennemgang af vejbelægninger udført med fejl, herunder brandvejen, sammen med COLAS. Bestyrelsen og grundejerforeningen er af den holdning, at COLAS skal udbedre fejlen på brandvejen ved at reetablere en korrekt hældning af brandvejen. En sådan reetablering vil dog tidligst kunne foretages til foråret.

Bestyrelsen afventer at høre nærmere fra grundejerforeningen.

Cykeloprydning

Cykeloprydningen der blev foretaget i foråret blev desværre afsluttet en hel del forsinket. Politiet afhentede over 20 cykler i september.

Enkelte beboere spurgte til, hvorvidt det var muligt at afhente en eller flere af cyklerne til eget brug. Cyklerne tilhører ikke foreningen/bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen ikke kan give en accept til dette. Politiet foretager et tjek af cyklerne der afhentes om disse er meldt stjålne.

Bestyrelsen forventer naturligvis at foretage en ny årlig cykeloprydning, som vil blive annonceret her under nyheder. I forbindelse med en kommende cykeloprydning påtænkes en generel oprydning i kælderen – der står flere effekter i p-kælderen som ikke hører til der.

Såfremt der er beboere, der har andre effekter end cykler i kælderen, bedes beboerne fjerne disse.

Cykelparkering

Der henvises til foreningens ”Husorden” samt til Grundejerforeningens ”Ordensregler”.

 • Cykelparkering skal foretages i cykelstativer i haveområdet
 • I parkeringskælderen skal cykelparkering finde sted indenfor de blå linjer – bemærk at cykelparkering må IKKE finde sted foran brandskabene!
 • Endvidere cykelparkering på parkeringspladserne 3, 7, 12 og 16. Cykelparkering på nævnte parkeringspladser bedes foretaget med skråparkering af hensyn til parkeret bil på p-plads ved siden af

Hvis der ikke er plads til cykelparkering inden for de blå linjer eller på nævnte p-pladser i kælderen, da henvises cykelparkering til cykelstativer i haven.

Der må ikke parkeres cykler i portalen! Portalen skal friholdes, da der skal være uhindret adgang til at brandslukningskøretøjer kan få adgang til stigrør.

Der må ikke parkeres cykler på brandvejen – dette gælder også for gæster/besøgende.

Ejendomsskat

Der er desværre intet nyt omkring genbehandling af vores sag om revurdering af grundværdien foretaget i 2017 med den effekt at vi er steget kraftigt i ejendomsskat fra 2018.

Sagen ligger fortsat til juridisk behandling i Vurderingsstyrelsens juridiske kontor – dvs. det juridiske kontor skal foretage vurdering af, på hvilket grundlag vores sag skal genbehandles. Det juridiske kontor har meldt ud til vores kontakt i Vurderingsstyrelsen, at det ikke vides, hvornår vores sag bliver behandlet. Vi skal derfor nok ikke forvente at det sker i indeværende kalenderår.

Vores sag er ganske kompliceret, og den langsommelige sagsbehandling i Vurderingsstyrelsen gør ikke sagen mindre kompliceret – primo 2020 forventes der at blive udsendt nye vurderinger af både grunde og ejendomme, og hvordan disse vurderinger ender med at få effekt i forhold til vores ”igangværende” sag hos Vurderingsstyrelsen, det vides ikke.

Der følges op med Vurderingsstyrelsen med mellemrum.

Elevatorservice

Der bliver stadig brugt mange penge på elevatorservice.

På hjemmesiden under menupunkt ”Husforeningen A-Å” er der beskrevet følgende anvisninger for elevatorerne:

”I weekenden er der kun elevatorudkald i nødstilfælde.

Elevatorerne er temmelig følsomme – undgå at ramme ind i elevatordørene og blokker heller ikke dørene, da elevatoren i så fald går i fejl og kører til øverste etage, hvilket kræver en tekniker til at genstarte elevatoren.

Såfremt du har flyttefolk, håndværkere eller større leveringer hvor elevatoren benyttes er det dit ansvar at informere dine leverandører om disse forhold.”

El-tracing og rørisolering, parkeringskælder

Projektet i parkeringskælderen med udskiftning af el-tracing (elektriske varmeledninger) og isolering af alle vandrør er nu endelig (næsten) afsluttet. Der udestår en smule oprydning og at få korrigeret nogle enkelte ”skønhedspletter”.

Det har været et omfattende projekt, som har krævet mange ressourcer. Hele projektet er endt op med at koste ca. DKK 915.000,- hvilket bl.a. også omfatter udgifter til udskiftning af øvrige defekte dele på rørsystemet.

Det har været nødvendigt i den forbindelse med projektet at etablere en kassekredit for likviditetsmæssigt at kunne afregne fakturaer for både projektet og for den løbende drift af ejendommen. 11 beboere ud 73 valgte optionen at foretage en engangsbetaling, hvilket selvfølgelig har bidraget til færre renteudgifter for foreningen.

Vi har til gengæld fået monteret produkter af høj kvalitet og en kontrol udført af Danfoss under projektudførslen, således at vi nu har 20 års produktgaranti.

De udlånte hængelåse til de beboere der i forbindelse med projektet blev bedt om at rydde deres kælderrum bedes returneret – bestyrelsen mangler at modtage 2 låse. Låsene bedes afleveret åbne med den kode, som er blevet oplyst til låsen. Låsen kan smides i postkassen til Thomas Corfixen, nr. 31, 1.th.

Facebook

Facebooksiden er et beboerforum, som til stor glæde for bestyrelsen anvendes flittigt af beboerne.

Bestyrelsen vil dog gerne henstille til, at facebooksiden ikke anvendes til henvendelser til bestyrelsen. Henvendelse til bestyrelsen skal ske via email til: bestyrelsen@sadolinparken.com

Hvis en beboer slår et opslag op på facebook omkring en problemstilling og med spørgsmål om andre har samme oplevelse, så anbefales det, at I aftaler i tråden på opslaget, hvem af Jer der tager kontakt til f.eks. vicevært eller bestyrelsen. Ved kontakt til håndværker – aftal altid med håndværkeren at du får en tilbagemelding, når problemet er blevet udbedret.

Hjemmeside

Bestyrelsen har forsøgt via facebooksiden at søge efter en webmaster, da bestyrelsen ikke har erfaring med webside-redigering. Der er desværre ingen beboere som har meldt sig, men det er fortsat relevant for bestyrelsen, at der findes en webmaster.

Bestyrelsen er dog i det små begyndt at få redigeret hjemmesiden og tilegne sig de basale redigeringskompetencer.

Hjemmesiden vil fremadrettet blive anvendt i højere grad til at videreformidle information til beboerne, da ikke alle beboere har og heller ikke ønsker at have en facebook-profil.

Hjemmesiden er blevet opdateret på et par punkter:

Menupunkt ”AirBnB Guests”:

Dette menupunkt er nyt og her findes en kort velkomst fra bestyrelsen til beboernes AirBnB gæster. Velkomsten er udarbejdet på engelsk og indeholder desuden de vigtigste husregler.

Beboere der udlejer deres lejlighed via AirBnB skal sikre at deres gæster modtager denne information! En pdf-fil med samme information kan også blive sendt ved henvendelse pr. email til bestyrelsen.

Menupunkt ”Husforeningen A-Å”

Bestyrelsen har foretaget en gennemgribende opdatering af dette menupunkt. Alle beboere kan med fordel opdatere sig her og som supplement genbesøge foreningens husorden under ”Referater og dokumenter”/”Vedtægter og reglementer”

Ny formand og næstformand

Da Michael Eschelund, som var formand i bestyrelsen, har solgt sin lejlighed, er der sket et skifte i bestyrelsessammensætningen. Den tidligere næstformand Jørgen Tetsche er blev den nye formand og bestyrelsesmedlem Thomas Corfixen er den nye næstformand. Nora, som var 1. suppleant, er indtrådt i bestyrelsen.

Sadolin Have

Byggeprojektet Sadolin Have blev gjort færdig og de nye beboere flyttede ind omkring 1. september. Projektet blev ejet af Mogens de Linde, men i løbet af projektudførslen, blev projektet solgt til det svenske ejendomsinvesteringsfirma Heimstaden, der udlejer lejlighederne.

De områder på A/B’s og E/F’s matrikel, der efter aftale var blevet inddraget til brug for byggepladsen, er blevet reetableret ifølge aftale. Som bekendt har vi fået indhegnet affaldsområdet som en del af aftalen om udlån af arealer til byggeprojektet.

Der har været afholdt en del fester i det nye Sadolin Have, hvilket har givet nogle gener for nogle af vores beboere. Klager over støjgener vil skulle rettes direkte til Heimstaden – adm@heimstaden.dk . Bemærk, at Heimstadens administration vil bede om at få at vide nøjagtigt hvilken lejlighed, der ikke har overholdt deres husorden. Det vil være muligt at identificere opgang og etage, men ikke til hvilken side den pågældende lejlighed ligger. Her kan evt. laves en tegning med angivelse af vinduer/altaner og markere hvilken lejlighed støjgenerne er kommet fra – eller markering på et foto – så må Heimstaden formodes at kunne identificere lejligheden.

Reparation af tag

I 2018 blev der udført faldsikring og reparation af taget. Foreningens vicevært konstaterede for nylig et problem på taget med vand, der var trængt ind under tagpap. CEJ’s ingeniør, der var projektleder på projektet sidste år, blev tilkaldt, og der blev hurtigt udført den nødvendige reparation af taget under garantien.

Der er i forbindelse med reparationen på taget identificeret yderligere områder der kræver udskiftning af tagpap. Det drejer sig om kanter omkring ventilationsmotorerne. Der er ikke tale om et omfattende projekt, men et nødvendigt vedligehold af taget. Bestyrelsen har bedt CEJ’s ingeniør om et prisoverslag for udskiftning af denne tagpap.

Varmesæson startet

Varmesæsonen er startet op igen, og der har været nogle opstartsvanskeligheder med hel og delvis manglende varme i enkelte lejligheder. En del af vanskelighederne har været udfordringer med varmeanlæg i de enkelte lejligheder, men der har dog også været behov for påfyldning af vand på fyret. Sidste vinters større gennemgang af varmesystemet synes at have den ønskede effekt.

Oplever du, at du ikke har varme i din lejlighed:

Det kan være ganske kompliceret at konstatere om et problem med hel eller delvis manglende varme skyldes et problem med varmesystemet i egen lejlighed eller om det er det centrale varmesystem, som der er en fejl på.

Bestyrelsen vil – når tid og mulighed herfor opstår – forsøge at udarbejde en guide til fejlsøgning på eget varmesystem i lejlighederne.

Du kan eventuelt – for de beboere der har en facebook profil – skrive et opslag på foreningens facebook side og spørge om andre beboere oplever udfordringer med varmen. Der er efterhånden en del beboere som er ganske velbevandrede i lejlighedernes varmesystem og som kan give gode råd til fejlsøgning.

Hvis du ikke umiddelbart mener, at udfordringen er i din lejlighed men i det centrale varmesystem, da skal andelsforeningens vicevært, KBH Ejendomsservice, kontaktes. KBH Ejendomsservice varetager ”fyrmester” rollen for A/B og E/F’s fælles varmeanlæg (kontaktinformation findes på hjemmesiden), dvs. at E/F’s VVS (Marc) kan ikke foretage fejlsøgning og udbedring på det centrale varmesystem.

Hvis der ikke er en fejl på det centrale system, da kan VVS kontaktes for fejlsøgning i egen lejlighed. Udgiften hertil afholdes af beboeren selv.

Ventilation/Udsugning

I 2019 har det desværre været nødvendigt at skifte hele 4 motorer på taget – motorer der driver udsugning på badeværelser og emhætter. I alle 4 tilfælde skyldes det poser som er blevet stoppet op i udsugningskanalerne, og som er røget op i motorerne og får dem til at brænde sammen.

Disse 4 motorer har kostet foreningen 90.000 kr. som i runde tal skal fordeles blandt 73 ejere. Det er ærgerlige penge at betale pga. plastikposer.

Motorerne fungerer som store støvsugere, hvilket vil sige, at det ikke umiddelbart er muligt at opsætte f.eks. en form for ”net” før motorerne som ville kunne fange poser og andet løst og let materiale der suges op, da motorerne stadigvæk vil brænde sammen pga. blokering af  luftindtag.

Hvis udsugningen larmer i en lejlighed kan det enten skyldes forkert indstilling eller snavs ved åbningen. Du kan regulere din ventilation i badeværelset ved at dreje det hvide runde låg, som sidder i midten af ventilationsmundingen med eller mod uret. Som udgangspunkt anbefales den er roteret til midterposition. Snak gerne med de andre i din opgang, som du deler udsugning med. Hvis en har skruet sin helt i bund, så vil det påvirker andre på luftstrengen.

Fremadrettet vil udskiftning af motorer koste 50.000 kr. pr. motor! Dette skyldes, at de eksisterende motorer vi har på taget ikke længere produceres grundet nye EU-krav. Nye motorer vil derfor kræve en ny kabling fra kælder til tag, hvilket gør de nye motorer ekstra dyre.

Derfor: Udsugningerne må IKKE være dækket. Du skal også sige til dem, som evt. låner din lejlighed, at de IKKE må dække udsugningen. Hvis det er muligt at lokalisere fra hvilken lejlighed poser/plastisk stykker, som har ødelagt motorer, vil bestyrelsen gøre krav gældende overfor ejeren af lejligheden.

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2019 – November nyhedsbrev

Gårsdagens meddelelse fra Brunata

Brunata har sendt besked ud om at der “gratis” kan opgraderes til fjernaflæsning via netværk. Dette er ikke helt korrekt.

Det viser sig, at der vil skulle foretages noget el-arbejde på ejendommen ifm. en opgradering – dette vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Har du bestilt en opgradering, så vær opmærksom på at regning vil blive sendt til dig! Foretag derfor foreløbig en afbestilling og afvent at høre nærmere fra bestyrelsen.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gårsdagens meddelelse fra Brunata

Der lukkes for varmen 31.10.2019

HOFOR har sendt følgende meddelelse:

På grund af nødvendigt arbejde på fjernvarmenettet er vi desværre nødt til at afbryde fjernvarmen i området omkring Lyneborggade torsdag d. 31. oktober mellem kl. 08:00 og 20:00.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Der lukkes for varmen 31.10.2019

2019 – Februar nyhedsbrev

Generalforsamling

Der vil være generalforsamling torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00. Der vil blive sendt en dagsorden ud 4-8 uger før henhold til vedtægter.

 

Forslag til generalforsamling

Forslag til generalforsamling kan sendes til bestyrelsen senest den 24. februar 2019 per mail til bestyrelsen@sadolinparken.com

 

Oprydning af ubrugte cykler i parkeringskælder

Der vil blive påsat et rødt bånd på cyklerne i parkeringskælderen i februar måned. Ved udgangen af marts måned vil de cykler, der fortsat har det røde bånd på, blive flyttet fra parkeringskælderen og op først i cykelstativet i gården og senere i foråret blive hentet af politiet.

 

Ejendomsvurdering

Bestyrelsen vil gerne takke for særligt Irina Leivsgards og Thomas Corfixens indsats vedrørende deres klager over den nye ejendomsvurdering. Thomas har fået svar tilbage fra Vurderingsstyrelsen om, at styrelsen vil revurdere vores grundværdi. Det betyder, at vores gamle grundværdi (2018) vil være den gældende, indtil styrelsens nye vurdering træder i kraft fra 2021. Bestyrelsen afventer denne afgørelse, hvis der skal tages yderligere aktion, så vil vi samarbejde med andelsforeningen omkring dette.

 

Faldsikring

Der blev i efteråret 2018 etableret faldsikring på taget. Dette er gjort for at overholde reglerne for arbejdsforhold ved gang på tag. Denne post er en del af budgettet.

 

Reparation af fugtigt tag

Igennem årene har der været meget gang på taget på hjørnet af bygningen, ved nummer 27. Dette har gjort at tagpapfæstningen er blevet en smule utæt. I efteråret 2018 blev et område på 90 kvm skiftet ud med nyt tagpap og isolering. Denne post er en del af budgettet.

 

Nye dørhåndtag til opgangsdørene

Der har været flere opgange, som har haft problemer med slidte dørhåndtag på opgangsdørene. Bestyrelsen har derfor besluttet at skifte alle disse håndtag.

 

Bestyrelsen vil gerne henvise til det autosvar der kommer, når man skriver til bestyrelsen. Den beskriver hvem, der skal kontaktes til almindelige småting. Autosvaret er beskrevet nedenfor.

 

Autosvar

Hvis din henvendelse vedrører indvendig vedligeholdelse af din lejlighed, herunder lys, gulvvarme m.m., så er det egen vedligeholdelse.

Ved følgende ting skal viceværten kontaktes:

 • Udvendig vedligeholdelse (grønne områder, affaldsområde m.v.)
 • Fejl på elevator (kun i nødstilfælde i weekenden)
 • Affaldsskakt (ventilator, forstoppelse m.v.)
 • Port til kælder

Vores vicevært er Martin Pedersen fra Erhvervsservice Sjælland. Han kan kontaktes telefonisk på hverdage mellem 7-16 eller pr. sms ved tlf. nr. 20 15 70 89. Kun ved akutte forespørgsler kan han kontaktes uden for normal tid.

 

Ved følgende ting skal administrator kontaktes:

 • Adresseændring og ny e-mail adresse
 • Nøgler
 • Fjernbetjening til port
 • Parkeringspladser i kælder

Vores administrator er CEJ Ejendomsadministration A/S, og vores kontaktperson er Hanne Rosenkilde, som kan kontaktes på tlf. 33 70 77 08 eller hro@cej.dk

 

Hvis dine problemer er omkring VVS, så skal I kontakte Marc fra Pris VVS på tlf. nr. 28 14 33 35 eller prisvvs@gmail.com

 

 

Vores tilknyttede håndværkere kan ses her: http://www.sadolinparken.com/kontakt/

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2019 – Februar nyhedsbrev

NYHEDSBREV 1 OM BYGGERIET, 12. JULI 2018

Vi oplever nok alle, at der ser ud til at være stor fremdrift i det nye byggeri op til vores fællesarealer.
Fra uge (uge 29) vil der være mindre aktivitet på byggepladsen grundet sommerferien, men arbejdet vil dog ikke ligge stille.
Den høje blok B – den blok, der går i forlængelse af Meklenborggade – er nu opført i sin fulde højde. Der er allerede blevet installeret en del vinduer i blok B, og dette arbejde vil fortsætte sideløbende med arbejder inde i selve bygningen, hvor der nu skal etableres indre vægge, skakter etc. Det er det indvendige arbejde, som er det mest langstrakte. Der er også blevet monteret store beslag på facaden af blok B, og der vil senere blive etableret altaner på disse.
Murerarbejde vil blive startet op i uge 30 – der er blevet valgt lyse fuger og mørke røde sten, mørke vinduesrammer og skiffer sålbænke, således at det nye byggeri falder bedst mulig ind sammen med de ældre bebyggelser.
Arbejdet med blok A – den blok der ligger op ad vores fællesarealer – vil også fortsætte. Der mangler fortsat at blive etableret flere etager på blokken – hver etage vil tage ca. 14 dage at opføre, dog vil det gå hurtigere des højere byggeriet bliver, idet blok A vil bestå af forskellige etagehøjder.
Byggeledelsen har modtaget information om at beboerne i Sadolinparken er generet af til tider meget støjende leverancer til byggepladsen i både nattetimer og tidlige morgentimer. Byggeledelsen beklager dette og oplyser, at byggeledelsen løbende indskærper overfor deres leverandører, at leverancer skal ske i dagtimerne. Desværre sker det, at leverandørerne ikke efterlever byggeledelsens instruktioner. Byggeledelsen fortsætter med at indskærpe dette overfor leverandørerne.
Det er forsøgt i flere henseender at tage hensyn til beboerne i området omkring det nye byggeri for at minimere støj og gener. Eksempelvis er det nye byggeri konstrueret med et ekstra tykt fundament – for at forhindre at skulle foretage pilotering af armerede betonpæle (betonpæle der bankes ned i jorden). Men desværre kan støj fra nybyggeri ikke helt undgås.
I forbindelse med installation af vinduer i blok B, er det nødvendigt at anvende tungt maskineri. Der har derfor været nogle dage, hvor dele af hegnet til byggepladsen har været nedtaget (det er nu genetableret!). Der har i samme forbindelse været en del passage og andet ophold på byggepladsen. Byggeledelsen henstiller at al ophold på byggepladsen undgås af sikkerhedsmæssige hensyn (byggeledelsen er naturligvis opmærksom på, at personer der har gjort ophold på byggepladsen ikke nødvendigvis er beboere fra Sadolinparken!).
Slutteligt er det nok også bemærket, at der er en lille del af græsarealet i fællesområdet, der grænser op mod Badensgade, som er blevet indhegnet. Dette lille indhegnede område er en midlertidig reetablering af boldbanen. Der er en del af hegnet, der kan løftes til siden for at kunne komme ind på boldbanen. Byggeriet har “lånt” en del af fællesområderne, og reetablering af en midlertidig boldbane samt senere etablering af et højt hegn omkring vores affaldsområde er blevet aftalt at udgøre kompensation for at låne en del af fællesområdet, mens byggeriet er i gang.
Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til NYHEDSBREV 1 OM BYGGERIET, 12. JULI 2018

SÅ ER DET TID TIL AT MALE TRÆVÆRK

SÅ ER DET TID TIL AT MALE TRÆVÆRK
Der er købt linolie og pensler til foreningen. Man kan finde en dunk med linolie og en pensel i en lufttæt pose ved affaldsskakten i stue etagen (dog ikke opgang 31). 
Da der sikkert er mange som fx. vil male i en weekend dag, så opfordres der til man spænder hjelmen og får malet hurtigt 🙂

IKKE NOK OLIE I FØRSTE OMGANG

Vi har ikke fået olie nok. Der er bestilt mere olie. Når en dunk er tom, så skriver man til bestyrelsen.

 
HVORDAN MALER MAN

Mal linoliemaling på i MEGET TYNDE lag med en god pensel. Vælg altid en pensel der er mindre (ca. halvt så bred) end det du skal male, da det så bliver lettere at påføre malingen TYNDT. Til vinduer med sprosser er det en god ide også at have en sprossepensel, men i det hele taget er en sprossepensel god til at komme godt ind i hjørner, når man maler vinduer.

Dyp kun penslen ca. 2-3 mm ned i malingen. Herved er det lettere at male TYNDT på, da man ikke har så meget maling at arbejde med.

Sæt dernæst malingen af i små klatter hen langs træet. Dette gør det lettere at få påført malingen ensartet TYNDT på hele træet.

Mal med malingen på i alle retninger af træets årer.

OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE. 

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til SÅ ER DET TID TIL AT MALE TRÆVÆRK

2018 – Januar nyhedsbrev

Storskraldsrummet

Hullet ind til storskraldsrummet er nu lukket. Dette skulle gerne forhindre ubudne gæster.

 

Bioaffald

Beboerne bedes sørge for, at containerne til bioaffald altid er lukket/låst – så vi undgår flyvende og kravlende skadedyr.

 

Viceværten har kun telefontid på hverdage kl. 7-16

Opstår der et akut problem (vandskade, elskade, el.lign.) kan viceværten selvfølgelig kontaktes udenfor telefontiden.

 

Varsling af cykeloprydning i december/januar

Bestyrelsen planlægger cykeloprydning i parkeringskælderen i december/januar. Alle cykler bliver mærket. Cykler, hvor mærket ikke er fjernet, vil efterfølgende blive fjernet i foråret.

 

Forslag til punkter til generalforsamling 2018

Forslag til punkter på dagsorden til generalforsamling i 2018 skal være sendt til bestyrelsen senest 15. februar 2018. Nærmere information omkring generalforsamlingen kommer senere. Skriv til: bestyrelsen@sadolinparken.com

 

Tjek din fugtalarm

Alle lejligheder bør have en aktiv fugtalarm på gulvet i teknikrummet. Vi opfordrer derfor alle till at tjekke, om de har en fugtalarm – og om batterierne virker.

 

Varmeanlæg

Efter gennemsyn den 1. og 21. november 2017 fra vores administration CEJ og vores tilknyttet vvs’er kommet frem til følgende. Efter udvidelsen af vores varmeanlæg har der kun været en som har haft problemer med varmen. Andelsforeningen har stadig problemer med deres. Dette skyldes, at ventilerne til hver opgang ikke er justeret rigtig i forhold til den mængde vand der er brug for, så nogen opgange for mere og andre får mindre. Det er noget som der skal kigges på i 2018 udenfor varme sæsonen.

 

Abonnement på nyheder.

Husk, du kan få mails med de nyheder, der lægges på Husforeningens hjemmeside: sadolinparken.com. Du skal selv gå ind og tilmelde dig.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 2018 – Januar nyhedsbrev

Lukning af varmt brugsvand fredag 7. april

På grund af ombygningen i varmecentralen kan der fredag den 7. april være udsving i det varme brugsvand i perioden mellem kl. 8 og kl. 16.
Udgivet i Varmeregulering | Kommentarer lukket til Lukning af varmt brugsvand fredag 7. april