2022 – Februar nyhedsbrev

The Danish version is followed by an English version

Tiden er kommet til et nyt nyhedsbrev, da der er sket flere ting siden sidste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er delt op på følgende emner.

  • Dato for generalforsamlingen er fastsat
  • Cykeloprydning
  • Trappeopgange
  • Opladning af elcykel
  • Stoppede rottespærrer

Generalforsamling

Datoen for generalforsamlingen er mandag den 25 april. Den bliver afholdt på biblioteket i Kvarterhuset som vanligt. Indkaldelsen vil blive tilsendt til alle jf vedtægterne. 

Cykeloprydning 

Forladte cykler er igen ved at hobe sig op i kælderen. Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid iværksætte en oprydning. Oprydningen vil blive annonceret ved opslag på tavlerne i opgangene og på Facebook. Bestyrelsen anmoder om hjælp, når det er tid til fjernelse af de ubrugte cykler (datoen vil fremgå af opslaget). 

Trappeopgange 

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at der flere steder på reposerne i trappeopgangene er parkeret barnevogne/klapvogne og opsat reoler oln. Bestyrelsen vil gerne understrege, at det ikke er tilladt at opbevare noget på reposerne jf husorden. Trappeopgangene er eneste flugtvej i forbindelse med brand, hvorfor der ikke må stå ting der både kan spærre for flugt samt fremme en brand. I forbindelse med brandtilsyn kan det udløse bøde, hvis flugtvejene er spærret. 

Opladning af elcykel

Der er elcykler, hvor batteriet ikke kan afmonteres, hvorfor de nødvendigvis har brug for opladning, hvor cyklen står parkeret. Bestyrelsen har drøftet mulighederne, og er kommet frem til, at det skal være muligt at lade ens cykel i kælderen. Det kræver, at man kontakter bestyrelsen og det vil koste 150,- pr kalenderår. Restbeløb refunderes ikke ved fraflytning. Beløbet dækker for strømforbruget.  

Stoppet rottespærrer

Der har været nogle kedelig episoder med stoppede faldstammer, som har været til stor gene for flere stuelejligheder. Det skyldes manglende fald på afløbssystemet, hvorved at rottespærrerne bliver blokkeret og kloakvandet derved opstemmes i faldstammen med det resultat at kloakvandet løber ud i badeværelserne i stuelejlighederne. Bestyrelsen har valgt at få modificeret afløbssystemet, så det ikke kommer til at ske igen. Arbejdet vil blive udført i løbet af marts måned. 

Newsletter winter 2022

The time has come for a new newsletter as several things have happened since the last. The newsletter is divided into the following topics.

  • The date of the annual general assembly
  • Bicycle clear-out in the basement
  • Staircases
  • Charging of electric bicycles
  • Clogged rat traps in the waste pipes

General Assembly

The date of the general assembly is Monday, April 25th. It is held at the library in Kvarterhuset as usual. The notice will be sent to everyone, cf. the articles of association.

Bicycle clear-out in the basement

Abandoned bikes are again piling up in the basement. The Board of Directors will soon initiate a clean-out. The clean-out will be announced by postings on the boards in the staircases and on Facebook. The board asks for help when it’s time to remove the unused bikes (the date will appear on the notice).

Staircases

The board has become aware that there are prams / strollers parked and shelves placed in several places on the landings in the staircases. The board would like to emphasize that it is not permitted to store anything on the landings, cf. the house rules. The staircases are the only escape route in connection with a fire, which is why there must be no objects that can both block escape and promote a fire. In connection with fire inspections, it can trigger a fine if the escape routes are blocked.

Charging of electric bicycles

There are electric bicycles where the battery cannot be removed, which is why they necessarily need charging where the bicycle is parked. The board has discussed the possibilities and has concluded that it should be possible to charge one’s bike in the basement. It requires that you contact the board, and it will cost 150, – per calendar year. The payment is not refundable upon moving out. The amount covers power consumption.

Clogged rat traps in the waste pipes

There have been some unpleasant episodes with clogged rat traps, which have been a major nuisance to several ground floor apartments. This is due to a lack of slope on the waste pipe system from the toilets, resulting in clogging of the rat traps. The sewage water is thereby raised in the pipes with the result that the sewage water runs out into the bathrooms in the ground floor apartments. The board has therefore chosen to have the waste pipe system modified so it will not happen again. The work will be carried out during March this year.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling m.m., ikke kategoriseret og tagget . Bogmærk permalinket.