2024 -maj nyhedsbrev

The Danish version is followed by an English version

Tiden er kommet til et nyt nyhedsbrev, da der er sket flere ting siden sidste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er delt op på følgende emner.

 • Rensning af faldstamme
 • Renovering / tilsyn af altandøre
 • Hjemmeside:
  • Ejeransvar
   • Bestyrelsessammensætningen efter afholdt generalforsamling
   • Beboer/ejer ansvar
   • Kontakt til vicevært

Rensning af faldstamme (Hvor der skal være adgang til lejligheden)

For at undgå en ophobning af urinsten og de gener, der kan medføre, hvis faldstammen bliver for smalt, er der arrangeret, at alle faldstammerne skal renses.

Det vil ske de følgende dage: 

 • Opgang 21 og 23 vil blive renset den 6. maj. 
 • Opgang 25 og 29 vil blive renset den 7. maj.
 • Opgang 27 renses 8. maj og
 • opgang 31 og 33 bliver renset den 14. maj.

Det er vigtigt, at beboeren afleverer en nøgle til nabo eller lægger den i  bestyrelsespostkassen, som er i opgang 25, hvis man ikke er hjemme. Husk at lægge nøglen i en kuvert, da nøglerne ser ens ud.

Der kan være, at der bliver behov for at komme ind i en lejlighed, da rensekæderne kan sætte sig fast i tilslutningen mellem faldstamme og toilet. 

Hvis firmaet ikke har adgang til lejligheden, vil ejer blive trukket den omkostning, det er for foreningen at booke en ny dag og få firmaet ud igen. Det kan koste op til 10.000 kr.

Renovering / tilsyn af altandøre

Det bliver aftalt, at der kommer et firma rundt og kigger på alle dørene til altanerne og de franske altaner. Hvis det er en lille reparation, vil det blive fikset med det samme. Hvis det er noget, som tager mere tid, vil det blive noteret. Der vil så komme en plan for, hvornår det vil blive repareret.

Firmaet skal have adgang til lejligheden. Det vil ske i ugerne 21 og 22 mellem 07 og 15. 

Det vil ske de følgende dage: 

 • Opgang 21 vil blive besøgt tirsdag den 21. maj. 
 • Opgang 23 vil blive besøgt tirsdag den 21. maj/ onsdag 22. maj
 • Opgang 25 vil blive besøgt onsdag den 22. maj/ torsdag 23. maj
 • Opgang 27 vil blive besøgt torsdag den 23. maj/ fredag 24. maj
 • Opgang 29 vil blive besøgt mandag den 27. maj/ tirsdag 28. maj
 • Opgang 31 vil blive besøgt tirsdag den 28. maj/ onsdag 29. maj og
 • opgang 33 vil blive besøgt onsdag den 29. maj/ torsdag 30. maj. 

Der vil komme et varsel i ens postkasse og et opslag i opgangene. Det vil være på sammen måde mht til nøglerne, 

Hjemmesiden

Hjemmesiden, som findes på http://www.sadolinparken.com/ er blevet opdateret i forhold til, hvad der forventes af den enkelte beboer. Det findes under menupunktet Husorden A-Å, under overskriften “Ejeransvar”.

Den nyvalgte bestyrelse fremgår også af hjemmesiden. Samt det er muligt at finde referatet fra den nylig afholdte generalforsamling.

Hvis man har behov for at kontakte viceværten, så vil Simon og Nora fra bestyrelsen stå for koordination. 

Det vil sige, at man skal skrive til bestyrelsen bestyrelsen@sadolinparken.com og forklare problemet og derefter vil det være de to, som står for igangsættelse, koordination og opfølgning.

English version of the Newsletter – spring 2024

The time has come for a new newsletter, as several things have happened since the last newsletter. The newsletter is divided into the following topics.

Cleaning of the waste pipes

Renovation / inspection of balcony doors

Website:

 • Owner responsibility
 • Composition of the board of directors after the general meeting
 • Resident/owner responsibilities
 • Contact to the caretaker

Waste pipe cleaning (ACCESS TO THE APARTMENT IS MANDATORY):

To avoid a build-up of urinary stones and the inconvenience that can occur if the waste pipe becomes too narrow, it has been arranged that all waste pipes will be cleaned. To do this, it is important that there is access to the apartments, when the cleaning takes place.

The cleaning will take place in the following days: 

 • Stairways 21 and 23 will be cleaned on May 6. 
 • Stairways 25 and 29 will be cleaned on May 7.
 • Stairways 27 will be cleaned on May 8 and
 • Stairways 31 and 33 will be cleaned on May 14.

It is important that residents hand in a key to a neighbor or to the board mailbox in Stairways 25 if they are not at home. Remember to put it in an envelope as the keys look the same for all apartments.

There may be a need to enter an apartment as the cleaning chains can get stuck in the connection between the waste pipe and toilet. 

If the company does not have access to the apartment on the day of the cleaning, you will be charged the cost for the association to book a new day for the company to come and finish the job. This can cost up to DKK 10,000 and will be charged to the owner of the apartment.

Renovation/supervision of balcony doors

It is agreed that a company will come around and inspect all the doors to the balconies and French balconies. If a small repair is needed, it will be fixed immediately. If it’s something that takes more time, it will be noted. There will then be done an overall repair plan for the building.

The company MUST have access to the apartment to do the inspection of the doors. This will happen in weeks 21 and 22 between 7:00 and 15:00.
It will happen on the following days:

 • Stairways 21 will be visited on Tuesday 21 May.
 • Stairways 23 will be visited on Tuesday 21 May/Wednesday 22 May
 • Stairways 25 will be visited on Wednesday 22 May/ Thursday 23 May
 • Stairways 27 will be visited on Thursday 23 May/ Friday 24 May
 • Stairways 29 will be visited on Monday 27 May/ Tuesday 28 May
 • Stairways 31 will be visited on Tuesday 28 May/ Wednesday 29 May and
 • Stairways 33 will be visited on Wednesday 29 May/ Thursday 30 May.

Similar to the waste pipe cleaning, you either need to be at home or hand in a key beforehand. Owners will be charged if the company can’t access. 

The website

The website, which can be found at http://www.sadolinparken.com/, has been updated in relation to what is expected of the individual residents. It can be found under the menu item “House Rules A-Z”, under the heading “Owner responsibilities”.

The newly elected board is also listed on the website. It is also possible to find the minutes from the recently held general meeting.

If you need to contact the caretaker, Simon and Nora from the board will be in charge of coordination. 

This means that you have to write to the board bestyrelsen@sadolinparken.com,and explain the problem, and it will be the two of them, who are responsible for coordination with the caretaker and follow-up.

Dette indlæg blev udgivet i ikke kategoriseret og tagget . Bogmærk permalinket.