2022 – Februar nyhedsbrev

The Danish version is followed by an English version

Tiden er kommet til et nyt nyhedsbrev, da der er sket flere ting siden sidste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er delt op på følgende emner.

 • Dato for generalforsamlingen er fastsat
 • Cykeloprydning
 • Trappeopgange
 • Opladning af elcykel
 • Stoppede rottespærrer

Generalforsamling

Datoen for generalforsamlingen er mandag den 25 april. Den bliver afholdt på biblioteket i Kvarterhuset som vanligt. Indkaldelsen vil blive tilsendt til alle jf vedtægterne. 

Cykeloprydning 

Forladte cykler er igen ved at hobe sig op i kælderen. Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid iværksætte en oprydning. Oprydningen vil blive annonceret ved opslag på tavlerne i opgangene og på Facebook. Bestyrelsen anmoder om hjælp, når det er tid til fjernelse af de ubrugte cykler (datoen vil fremgå af opslaget). 

Trappeopgange 

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at der flere steder på reposerne i trappeopgangene er parkeret barnevogne/klapvogne og opsat reoler oln. Bestyrelsen vil gerne understrege, at det ikke er tilladt at opbevare noget på reposerne jf husorden. Trappeopgangene er eneste flugtvej i forbindelse med brand, hvorfor der ikke må stå ting der både kan spærre for flugt samt fremme en brand. I forbindelse med brandtilsyn kan det udløse bøde, hvis flugtvejene er spærret. 

Opladning af elcykel

Der er elcykler, hvor batteriet ikke kan afmonteres, hvorfor de nødvendigvis har brug for opladning, hvor cyklen står parkeret. Bestyrelsen har drøftet mulighederne, og er kommet frem til, at det skal være muligt at lade ens cykel i kælderen. Det kræver, at man kontakter bestyrelsen og det vil koste 150,- pr kalenderår. Restbeløb refunderes ikke ved fraflytning. Beløbet dækker for strømforbruget.  

Stoppet rottespærrer

Der har været nogle kedelig episoder med stoppede faldstammer, som har været til stor gene for flere stuelejligheder. Det skyldes manglende fald på afløbssystemet, hvorved at rottespærrerne bliver blokkeret og kloakvandet derved opstemmes i faldstammen med det resultat at kloakvandet løber ud i badeværelserne i stuelejlighederne. Bestyrelsen har valgt at få modificeret afløbssystemet, så det ikke kommer til at ske igen. Arbejdet vil blive udført i løbet af marts måned. 

Newsletter winter 2022

The time has come for a new newsletter as several things have happened since the last. The newsletter is divided into the following topics.

 • The date of the annual general assembly
 • Bicycle clear-out in the basement
 • Staircases
 • Charging of electric bicycles
 • Clogged rat traps in the waste pipes

General Assembly

The date of the general assembly is Monday, April 25th. It is held at the library in Kvarterhuset as usual. The notice will be sent to everyone, cf. the articles of association.

Bicycle clear-out in the basement

Abandoned bikes are again piling up in the basement. The Board of Directors will soon initiate a clean-out. The clean-out will be announced by postings on the boards in the staircases and on Facebook. The board asks for help when it’s time to remove the unused bikes (the date will appear on the notice).

Staircases

The board has become aware that there are prams / strollers parked and shelves placed in several places on the landings in the staircases. The board would like to emphasize that it is not permitted to store anything on the landings, cf. the house rules. The staircases are the only escape route in connection with a fire, which is why there must be no objects that can both block escape and promote a fire. In connection with fire inspections, it can trigger a fine if the escape routes are blocked.

Charging of electric bicycles

There are electric bicycles where the battery cannot be removed, which is why they necessarily need charging where the bicycle is parked. The board has discussed the possibilities and has concluded that it should be possible to charge one’s bike in the basement. It requires that you contact the board, and it will cost 150, – per calendar year. The payment is not refundable upon moving out. The amount covers power consumption.

Clogged rat traps in the waste pipes

There have been some unpleasant episodes with clogged rat traps, which have been a major nuisance to several ground floor apartments. This is due to a lack of slope on the waste pipe system from the toilets, resulting in clogging of the rat traps. The sewage water is thereby raised in the pipes with the result that the sewage water runs out into the bathrooms in the ground floor apartments. The board has therefore chosen to have the waste pipe system modified so it will not happen again. The work will be carried out during March this year.

Udgivet i Generalforsamling m.m., ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2022 – Februar nyhedsbrev

2021 – Juli nyhedsbrev

Brevet indeholder følgende emner:

 • Generalforsamling
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Opskrivning til ladcykel/mc plads i kælderen
 • Overholdelses af ordensreglerne på egen altan
 • Fælles tagterrasse
 • Ny koder til fordørene

Generalforsamling 

Generalforsamlingen blev afholdt 22 JUN. Referatet ligger på hjemmesiden. 

Forslaget vedr. afmærket lad- og motorcykel parkering i kælderen blev vedtaget. Der var flertal for ændringsforslagene vedr. vedtægterne. Der var dog ikke ⅔ fremmødte ved generalforsamlingen, hvorved at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er blevet konstitueret og består af:

 • Jørgen Heiduk Tetsche, 25,3.tv (Formand)
 • Jonas Olufson, 23.5 (Næstformand)
 • Nora Badawi, 27.4.mf 
 • Már Asthorsson, 27.4.th
 • Nicki Bille, 33,3.th (suppleant)

Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling vil afholdes 12 AUG i vores kælder. Det vil blive udsendt en indkaldelse jf. vedtægterne. 

Opskrivning til plads for lad- og motorcykel

Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at der skal være afmærket pladser til ladcykler og motorcykel. Samt at det kun er tilladt at parkere ladcykler og motorcykler på de afmærket pladser. Man kan leje en plads for 75,- pr måned. Hvis man er interesseret i at leje en plads, så skal man sende et billed af ens køretøj inden 15 AUG. Det skal sende til bestyrelsens mail.

Derefter vil være en lodtrækning, hvis antallet overstiger pladserne. Efter den 01 SEP vil det kun være muligt at parkere i kælderen med mc og ladcykel, hvis man har en plads.

Husorden (gælder også for egen altan)

Bestyrelsen har fået oplyst, at der er et par stykker, som ikke kender til husorden vedr. ens altan.  Der står bl.a. i afsnittet for “Altaner, vinduer og facader

Det er ikke tilladt at have stående opbevaringsskabe og lignede genstande som rækker synligt over altangelænderet.

Fælles tagterrasse 

Der er ryddet op på tagterrassen og den vil i den kommende uge blive renset og olieret.Umiddelbart herefter vil der blive købt nyt møblement. 

Koden til døren bliver sendt med mail.

Koder

Der er skiftet kode til fordøren. Der vil blive sendt en mail med den nye kode i slutningen af juli. Den kode til døren vil virke fra 01 AUG. Den tidligere kode vil kunne benytte til udgangen af august, hvorefter den vil blive slettet. 

Mailen med koden sende til den email, som er registreret hos CEJ.

I sammen mail vil koden til tagterrassen også blive medsendt.

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget , | Kommentarer lukket til 2021 – Juli nyhedsbrev

2020 – December Nyhedsbrev

Parkering af ladcykler/trailer

Det er bestyrelsens mål at lave faste pladser til ladcykler og cykeltrailere i kælderen. Der vil blive udpeget og afmærket ladcykelpladser, som ville kunne lejes af beboer. Afmærkningen vil ske steder i kælderen, så det skaber mindst gene for manøvrering af ens bil.

Det er tanken, at det kun er på disse p-pladser, at det er tilladt at parkere sin ladcykel/cykeltrailer. Man vil få sin egen plads a la bilparkering i kælderen. En plads vil koste 50,- om måneden.

Det er målet, at der bliver plads til de nuværende ladcykler. Hvis behovet overstiger antallet af pladser, vil fordelingen i første omgang ske ved lodtrækning, og man kan bliver skrevet op på en venteliste.

Hvis du er ejer af en ladcykel/trailer skal du kontakte bestyrelsen, samt sende et foto af din cykel.

MC-parkering

Bestyrelsen vil gerne udpege 3 faste pladser til motorcykelparkering. Der vil ligesom med ladcyklerne blive en “ens” plads, som bliver markeret som mc-parkering. Det vil koste 80,- om måneden. Hvis behovet er større end de tre pladser, vil fordelingen i første gang ske ved lodtrækning, og derefter ventelisteprincippet.

Rydning af opgange 

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der i nogle af trappeopgangene er parkeret barnevogne og lignende samt et hav af sko. Det er ikke tilladt at have nogle effekter i opgangene (på nær under trappen på stueniveau) grundet kravet om fri passage jf brandreglerne. Bestyrelsen henstiller til, at man fjerner sine effekter inden 16 DEC. 

Udvalg vedr. fælles tagterrasse 

Bestyrelsen har lavet et opslag på facebook vedr. udvalg for revitalisering af foreningens tagterrasse. Hvis man er interesseret, så besøg opslaget på facebook. Det går kort fortalt ud på at udarbejde et idekatalog /forslag til hvordan vi kan få en skøn tagterrasse. Der kunne være højbede, orangeri, lækre havemøbler osv. 

Skriv til bestyrelsen, hvis det er noget for dig.

Udvalg vedr. fibernet

Da der ikke har været nogen interesse lukkes udvalget.

Udvalg vedr. Cykelportal

Bestyrelsen har sat udvalget på pause og afventer behovet efter etablering af ladcykel/cykeltrailer og mc-parkering 

Affaldsgitter i opgang 23, 25 og 37

Vores forsøg med affaldsgitter har været en succes. Det betyder, at foreningen vil få et gitter i de resterende opgange. De forventes at blive installeret i første uge af december.

Container ved Holmbladsgade 70A

Holmbladsgade 70A er ved at gennemføre en gennemgribende fugtsikring af deres fundament, som er grundmuret og derfor udsat ved stigende grundvandsstand og store regnskyl. I forbindelse med rydning af kælderrummenes indhold, vil der blive opstillet to stk. container af typet BoxIt foran deres kældertrappe.

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2020 – December Nyhedsbrev

2020 – September nyhedsbrev

Ny bestyrelse 

Sammensætningen af bestyrelsen kan se på foreningens hjemmeside

Ny kode til fordørene

Pinkoden til fordørene er skiftet. De nye koder er sendt ud til den email adresse, som er kendt af CEJ. Hvis du ikke har modtaget en kode, så skriv til bestyrelsen, husk at skrive dit navn, opgang og lejlighedsplacering (etage/side).

Affaldsgitter i opgang 23, 25 og 37

I et forsøg på at skåne vores udsugningsmotor i affaldsskakterne, er der monteret et gitter i tre rør. Et motorskifte kan koste op til 50.000,-

Udvalg fibernet

Der har på et tidspunkt være et ønske, om det var muligt at få en fælles og dermed en billigere internetløsning. Det er måske muligt. Hvis man er interesseret i at arbejde i et udvalg, hvor man laver en markedsanalyse og få et tilbud, så kontakt bestyrelsen. 

Udvalg Cykelparkering portal – er der også noget i kælderen 

Der er sat midler af på budgettet til at få udarbejdet et forslag til at inddrage portalen (“porten” mellem opgang 21 og 19). Hvis man er interesseret i at deltage i et udvalg, som har til opgave at komme med et forslag til hvordan vi anvende området til cykler på en smuk og funktionel måde, så skal man kontakte bestyrelsen. Deadline er 01 OKT.

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2020 – September nyhedsbrev

2020 – Maj nyhedsbrev

Der er behov for at sende endnu et nyhedsbrev ud.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er i dag (6 MAJ) blevet udskudt. Bestyrelsen håber, at den afholdes i sin fulde form inden sommerferie (udgangen af uge 26). Det afhænger af hvornår regeringen øger den nedre grænse for forsamlingsforbud . Hvis der en risiko for, at vi ikke kan samles inden sommerferien, kan det være en mulighed, at foreningen afholder en online udgaver, hvor det er muligt at godkende regnskab og budget. En diskussion af de forskellige forslag  egner sig ikke til et online medie, hvortil en mulighed kan være at afholde den del af generalforsamlingen efter sommerferien. 

Rotter

Der er konstateret et rotte indbrud på et kloakrør. Foreningen har sat en rottespærre i kloakken, og en efterfølgende tv inspektion har vist, at der er brud på et rør. Det er mellem opgang 23. og 25. Her vil der snarest bliver indsat en ‘strømpe’ i kloakken for at lukke hullet. Fordelen ved at benytte en strømpe er at man ikke skal grave kælderen op.

Tv inspektionen fandt ikke nogen rotter i systemet. Det frikender ikke helt vores bygning. 

Rotter holder af mørke, trygge og varme steder – hvor der er adgang til kloakrør.  Sådan et sted har alle lejlighed. Der kan være en rottefamilie i en af vores teknikrummene.  Derfor vil jeg bede om, at alle undersøger deres teknikrum. Hvis der bo en rotte (eller flere) så vil rummet lugte at urin, der kan være vådt grundet rørbrud og der vil evt. være muligt at se rottelort.

Hvis man opdager, at der har været rotter i ens rum, så lukker døren til rummet og skriver til bestyrelsen. Vi har kontakten med VVS, kloakfirma og rotterfængeren.

Der er kontakt til Administrationen og kommunen.

Linolie 

Så er det blevet tid til at male træværket.

Der er købt linolie og pensler til foreningen. Man kan finde en dunk med linolie og en pensel i en lufttæt pose ved affaldsskakten i stueetagen

Man kan evt skrive, når man tager olien og hvornår man er færdig i dette opslag.

Hvordan maler man?

Mal linoliemaling på i MEGET TYNDE lag med en god pensel. Vælg altid en pensel der er mindre (ca. halvt så bred) end det du skal male, da det så bliver lettere at påføre malingen TYNDT.

Dyp kun penslen ca. 2-3 mm ned i malingen. Herved er det lettere at male TYNDT på, da man ikke har så meget maling at arbejde med.

Sæt dernæst malingen af i små klatter hen langs træet. Dette gør det lettere at få påført malingen ensartet TYNDT på hele træet.

Mal med malingen på i alle retninger af træets årer.

OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE.

Cykeloprydning – 1. del afsluttet 

Vi har samlet 36 cykler fra kælderen og fra cykelstativerne udenfor. De havde alle fortsat markeringstapen monteret.

Bestyrelsen vil bede om, at man tjekker om ens cykler er havnet i samlingen.

Cyklerne står i to stativer i gården.

Husk, at man ikke kan tage en cykle, som man tror er ejerløs. Det er kun politiet, som må fjerne en cykle.

Cyklerne vil står der i de næste 14 dage.

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2020 – Maj nyhedsbrev

2020 – Cykeloprydning i kælderen, forår 2020

CYKELOPRYDNING I KÆLDEREN
Det er tid til cykeloprydning i parkeringskælderen og på foreningens område. Bestyrelsen vil derfor sætte mærkater (farvet tape) på alle cykler, cykelanhængere, løbehjul etc. inden søndag morgen (19. april).

Du bedes derfor fjerne mærkaten på det der er dit og som du gerne vil beholde senest den 4. maj 2020

Efter denne dato fjernes de cykler etc. der stadig har en mærkat siddende. De vil i en periode stå i cykelstativerne i gården, hvorefter de vil blive afleveret som hittegods til politiet.

Udgivet i Cykelparkering | Kommentarer lukket til 2020 – Cykeloprydning i kælderen, forår 2020

2019 – Nu det jul igen

Kære beboere

Så er julen over os endnu en gang – og det betyder også, at vi vil have en hel del grantræer, der efter jul skal afskaffes.

Overbygningen, der står for A/B’s og E/F’s skraldeordning med kommunen, har med overbygningens vicevært arrangeret, at Københavns kommune afhenter træer i uge 2 (nærmere dato desværre ikke oplyst).

Placer gerne dit træ i det lille aflukke lige til højre for indgang til affaldsområde (mellem storskraldsskur og hegn) eller på den lidt mere åbne plads lige til venstre for dørene ind til skraldeområdet. Husk når du sætter dit træ, at der skal være plads til, at der kan foretages øvrig affaldsafhentning.

Bestyrelsen ønsker alle beboerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Jørgen Heiduk Tetsche (formand)
Thomas Corfixen (næstformand)
Jonas Olufson (bestyrelsesmedlem)
Nora Badawi (bestyrelsesmedlem)
Már Asthorsson (bestyrelsesmedlem)

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2019 – Nu det jul igen

Cykler i p-kælder

Ejerne af cyklerne der blokkerer for åbning af brandskab samt ejerne af cyklerne parkeret uden for blåt område på hjørnet ved nedkørslen bedes fjerne deres cykler og parkere dem i henhold til husordenen. Cyklerne vil blive flyttet til cykelstativer udenfor såfremt ejerne ikke selv flytter dem.

Der er endvidere blevet flyttet en cykel, der blokkerede for åbning af dør til kælder ind til elevator ved nr. 31. Der må ikke parkeres foran døre!

Der mindes om at cykelparkering heller ikke må finde sted i portalen.

Udgivet i Cykelparkering | Kommentarer lukket til Cykler i p-kælder

2019 – Påmindelse

Cykelparkering må ikke finde sted i Portalen af hensyn til brandsikkerhed.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 2019 – Påmindelse

2019 – November nyhedsbrev

Kære Beboere

Det har været  en særdeles travl sommer og efterår med mange projekter og gøremål, som bestyrelsen gerne vil fortælle Jer om herunder, samt følge op på en række praktiske punkter.

Affaldsområdet

Affaldsområdet for enden af brandvejen er som bekendt delt med andelsforeningen, og vi er dermed mange ”brugere” af området. Alle beboere henstilles til ikke at efterlade eksempelvis storskrald udenfor storskraldsrummet. Der er ingen, der foretager oprydning på dette område – det er vores eget ansvar som beboere at holde orden i dette område, og ligeledes at sørge for korrekt affaldshåndtering i korrekte containere. Det ses ofte, at der eksempelvis er flamingo i papcontainerne, og at papkasser ikke mases flade inden de smides i container. Det fylder unødigt, og jo flere containere der skal tømmes, desto dyrere bliver det for os i fællesbidrag.

Bestyrelsen har taget kontakt til Grundejerforeningen og spurgt til/bedt om:

 • at muren ved affaldsområdet samt udenfor helt hen omkring den grønne kile ved brandvejen bliver malet (fyldt med graffiti)
 • at storskraldsskuret bliver malet
 • at der opsættes en affaldsspand på den grønne kile af samme slags som i havearealet
 • at den skæve lygtepæl tættest ved affaldsområdet bliver rettet

Bestyrelsen afventer at høre herom fra Grundejerforeningen.

Arealoptimering p-kælder

På generalforsamlingen i foråret blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med forslag til arealoptimering af parkeringskælderen.

Dette er ikke blevet glemt af bestyrelsen, men der har været andre mere presserende projekter og opgaver, der har gjort at bestyrelsen har måtte udskyde en samling af arbejdsgruppen. Hertil kan nævnes, at der ligger et større arbejde i at få identificeret de tinglysninger (der samlet udgør flere hundrede sider), der har med parkeringskælderen at gøre. Tinglysningerne vil udgøre rammebetingelserne for et arealoptimeringsprojekt.

Asfalteringsprojekt (Grundejerforeningen)

Henover sommeren blev det længe ventede asfalteringsprojekt under grundejerforeningen gennemført. Der er blevet lagt ny overfladebelægning på alle grundejerforeningens vejarealer. Sadolin Have (det nye byggeri) har været medfinansierende, idet projektets tunge maskineri ødelagde en hel del af den eksisterende asfaltbelægning.

Intet stort projekt uden udfordringer, og en sådan er opstået på brandvejen. Hældningen fra starten af brandvejen frem til opgang nr. 27 er lagt forkert, således at når det regner, så løber der ganske store mængder vand ned i p-kælderen ved opgang nr. 27. Dette er naturligvis påtalt af bestyrelsen overfor både grundejerforeningen og COLAS, der udførte asfalteringsprojektet.

Bestyrelsen blev indbudt af grundejerforeningen til at foretage en gennemgang af vejbelægninger udført med fejl, herunder brandvejen, sammen med COLAS. Bestyrelsen og grundejerforeningen er af den holdning, at COLAS skal udbedre fejlen på brandvejen ved at reetablere en korrekt hældning af brandvejen. En sådan reetablering vil dog tidligst kunne foretages til foråret.

Bestyrelsen afventer at høre nærmere fra grundejerforeningen.

Cykeloprydning

Cykeloprydningen der blev foretaget i foråret blev desværre afsluttet en hel del forsinket. Politiet afhentede over 20 cykler i september.

Enkelte beboere spurgte til, hvorvidt det var muligt at afhente en eller flere af cyklerne til eget brug. Cyklerne tilhører ikke foreningen/bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen ikke kan give en accept til dette. Politiet foretager et tjek af cyklerne der afhentes om disse er meldt stjålne.

Bestyrelsen forventer naturligvis at foretage en ny årlig cykeloprydning, som vil blive annonceret her under nyheder. I forbindelse med en kommende cykeloprydning påtænkes en generel oprydning i kælderen – der står flere effekter i p-kælderen som ikke hører til der.

Såfremt der er beboere, der har andre effekter end cykler i kælderen, bedes beboerne fjerne disse.

Cykelparkering

Der henvises til foreningens ”Husorden” samt til Grundejerforeningens ”Ordensregler”.

 • Cykelparkering skal foretages i cykelstativer i haveområdet
 • I parkeringskælderen skal cykelparkering finde sted indenfor de blå linjer – bemærk at cykelparkering må IKKE finde sted foran brandskabene!
 • Endvidere cykelparkering på parkeringspladserne 3, 7, 12 og 16. Cykelparkering på nævnte parkeringspladser bedes foretaget med skråparkering af hensyn til parkeret bil på p-plads ved siden af

Hvis der ikke er plads til cykelparkering inden for de blå linjer eller på nævnte p-pladser i kælderen, da henvises cykelparkering til cykelstativer i haven.

Der må ikke parkeres cykler i portalen! Portalen skal friholdes, da der skal være uhindret adgang til at brandslukningskøretøjer kan få adgang til stigrør.

Der må ikke parkeres cykler på brandvejen – dette gælder også for gæster/besøgende.

Ejendomsskat

Der er desværre intet nyt omkring genbehandling af vores sag om revurdering af grundværdien foretaget i 2017 med den effekt at vi er steget kraftigt i ejendomsskat fra 2018.

Sagen ligger fortsat til juridisk behandling i Vurderingsstyrelsens juridiske kontor – dvs. det juridiske kontor skal foretage vurdering af, på hvilket grundlag vores sag skal genbehandles. Det juridiske kontor har meldt ud til vores kontakt i Vurderingsstyrelsen, at det ikke vides, hvornår vores sag bliver behandlet. Vi skal derfor nok ikke forvente at det sker i indeværende kalenderår.

Vores sag er ganske kompliceret, og den langsommelige sagsbehandling i Vurderingsstyrelsen gør ikke sagen mindre kompliceret – primo 2020 forventes der at blive udsendt nye vurderinger af både grunde og ejendomme, og hvordan disse vurderinger ender med at få effekt i forhold til vores ”igangværende” sag hos Vurderingsstyrelsen, det vides ikke.

Der følges op med Vurderingsstyrelsen med mellemrum.

Elevatorservice

Der bliver stadig brugt mange penge på elevatorservice.

På hjemmesiden under menupunkt ”Husforeningen A-Å” er der beskrevet følgende anvisninger for elevatorerne:

”I weekenden er der kun elevatorudkald i nødstilfælde.

Elevatorerne er temmelig følsomme – undgå at ramme ind i elevatordørene og blokker heller ikke dørene, da elevatoren i så fald går i fejl og kører til øverste etage, hvilket kræver en tekniker til at genstarte elevatoren.

Såfremt du har flyttefolk, håndværkere eller større leveringer hvor elevatoren benyttes er det dit ansvar at informere dine leverandører om disse forhold.”

El-tracing og rørisolering, parkeringskælder

Projektet i parkeringskælderen med udskiftning af el-tracing (elektriske varmeledninger) og isolering af alle vandrør er nu endelig (næsten) afsluttet. Der udestår en smule oprydning og at få korrigeret nogle enkelte ”skønhedspletter”.

Det har været et omfattende projekt, som har krævet mange ressourcer. Hele projektet er endt op med at koste ca. DKK 915.000,- hvilket bl.a. også omfatter udgifter til udskiftning af øvrige defekte dele på rørsystemet.

Det har været nødvendigt i den forbindelse med projektet at etablere en kassekredit for likviditetsmæssigt at kunne afregne fakturaer for både projektet og for den løbende drift af ejendommen. 11 beboere ud 73 valgte optionen at foretage en engangsbetaling, hvilket selvfølgelig har bidraget til færre renteudgifter for foreningen.

Vi har til gengæld fået monteret produkter af høj kvalitet og en kontrol udført af Danfoss under projektudførslen, således at vi nu har 20 års produktgaranti.

De udlånte hængelåse til de beboere der i forbindelse med projektet blev bedt om at rydde deres kælderrum bedes returneret – bestyrelsen mangler at modtage 2 låse. Låsene bedes afleveret åbne med den kode, som er blevet oplyst til låsen. Låsen kan smides i postkassen til Thomas Corfixen, nr. 31, 1.th.

Facebook

Facebooksiden er et beboerforum, som til stor glæde for bestyrelsen anvendes flittigt af beboerne.

Bestyrelsen vil dog gerne henstille til, at facebooksiden ikke anvendes til henvendelser til bestyrelsen. Henvendelse til bestyrelsen skal ske via email til: bestyrelsen@sadolinparken.com

Hvis en beboer slår et opslag op på facebook omkring en problemstilling og med spørgsmål om andre har samme oplevelse, så anbefales det, at I aftaler i tråden på opslaget, hvem af Jer der tager kontakt til f.eks. vicevært eller bestyrelsen. Ved kontakt til håndværker – aftal altid med håndværkeren at du får en tilbagemelding, når problemet er blevet udbedret.

Hjemmeside

Bestyrelsen har forsøgt via facebooksiden at søge efter en webmaster, da bestyrelsen ikke har erfaring med webside-redigering. Der er desværre ingen beboere som har meldt sig, men det er fortsat relevant for bestyrelsen, at der findes en webmaster.

Bestyrelsen er dog i det små begyndt at få redigeret hjemmesiden og tilegne sig de basale redigeringskompetencer.

Hjemmesiden vil fremadrettet blive anvendt i højere grad til at videreformidle information til beboerne, da ikke alle beboere har og heller ikke ønsker at have en facebook-profil.

Hjemmesiden er blevet opdateret på et par punkter:

Menupunkt ”AirBnB Guests”:

Dette menupunkt er nyt og her findes en kort velkomst fra bestyrelsen til beboernes AirBnB gæster. Velkomsten er udarbejdet på engelsk og indeholder desuden de vigtigste husregler.

Beboere der udlejer deres lejlighed via AirBnB skal sikre at deres gæster modtager denne information! En pdf-fil med samme information kan også blive sendt ved henvendelse pr. email til bestyrelsen.

Menupunkt ”Husforeningen A-Å”

Bestyrelsen har foretaget en gennemgribende opdatering af dette menupunkt. Alle beboere kan med fordel opdatere sig her og som supplement genbesøge foreningens husorden under ”Referater og dokumenter”/”Vedtægter og reglementer”

Ny formand og næstformand

Da Michael Eschelund, som var formand i bestyrelsen, har solgt sin lejlighed, er der sket et skifte i bestyrelsessammensætningen. Den tidligere næstformand Jørgen Tetsche er blev den nye formand og bestyrelsesmedlem Thomas Corfixen er den nye næstformand. Nora, som var 1. suppleant, er indtrådt i bestyrelsen.

Sadolin Have

Byggeprojektet Sadolin Have blev gjort færdig og de nye beboere flyttede ind omkring 1. september. Projektet blev ejet af Mogens de Linde, men i løbet af projektudførslen, blev projektet solgt til det svenske ejendomsinvesteringsfirma Heimstaden, der udlejer lejlighederne.

De områder på A/B’s og E/F’s matrikel, der efter aftale var blevet inddraget til brug for byggepladsen, er blevet reetableret ifølge aftale. Som bekendt har vi fået indhegnet affaldsområdet som en del af aftalen om udlån af arealer til byggeprojektet.

Der har været afholdt en del fester i det nye Sadolin Have, hvilket har givet nogle gener for nogle af vores beboere. Klager over støjgener vil skulle rettes direkte til Heimstaden – adm@heimstaden.dk . Bemærk, at Heimstadens administration vil bede om at få at vide nøjagtigt hvilken lejlighed, der ikke har overholdt deres husorden. Det vil være muligt at identificere opgang og etage, men ikke til hvilken side den pågældende lejlighed ligger. Her kan evt. laves en tegning med angivelse af vinduer/altaner og markere hvilken lejlighed støjgenerne er kommet fra – eller markering på et foto – så må Heimstaden formodes at kunne identificere lejligheden.

Reparation af tag

I 2018 blev der udført faldsikring og reparation af taget. Foreningens vicevært konstaterede for nylig et problem på taget med vand, der var trængt ind under tagpap. CEJ’s ingeniør, der var projektleder på projektet sidste år, blev tilkaldt, og der blev hurtigt udført den nødvendige reparation af taget under garantien.

Der er i forbindelse med reparationen på taget identificeret yderligere områder der kræver udskiftning af tagpap. Det drejer sig om kanter omkring ventilationsmotorerne. Der er ikke tale om et omfattende projekt, men et nødvendigt vedligehold af taget. Bestyrelsen har bedt CEJ’s ingeniør om et prisoverslag for udskiftning af denne tagpap.

Varmesæson startet

Varmesæsonen er startet op igen, og der har været nogle opstartsvanskeligheder med hel og delvis manglende varme i enkelte lejligheder. En del af vanskelighederne har været udfordringer med varmeanlæg i de enkelte lejligheder, men der har dog også været behov for påfyldning af vand på fyret. Sidste vinters større gennemgang af varmesystemet synes at have den ønskede effekt.

Oplever du, at du ikke har varme i din lejlighed:

Det kan være ganske kompliceret at konstatere om et problem med hel eller delvis manglende varme skyldes et problem med varmesystemet i egen lejlighed eller om det er det centrale varmesystem, som der er en fejl på.

Bestyrelsen vil – når tid og mulighed herfor opstår – forsøge at udarbejde en guide til fejlsøgning på eget varmesystem i lejlighederne.

Du kan eventuelt – for de beboere der har en facebook profil – skrive et opslag på foreningens facebook side og spørge om andre beboere oplever udfordringer med varmen. Der er efterhånden en del beboere som er ganske velbevandrede i lejlighedernes varmesystem og som kan give gode råd til fejlsøgning.

Hvis du ikke umiddelbart mener, at udfordringen er i din lejlighed men i det centrale varmesystem, da skal andelsforeningens vicevært, KBH Ejendomsservice, kontaktes. KBH Ejendomsservice varetager ”fyrmester” rollen for A/B og E/F’s fælles varmeanlæg (kontaktinformation findes på hjemmesiden), dvs. at E/F’s VVS (Marc) kan ikke foretage fejlsøgning og udbedring på det centrale varmesystem.

Hvis der ikke er en fejl på det centrale system, da kan VVS kontaktes for fejlsøgning i egen lejlighed. Udgiften hertil afholdes af beboeren selv.

Ventilation/Udsugning

I 2019 har det desværre været nødvendigt at skifte hele 4 motorer på taget – motorer der driver udsugning på badeværelser og emhætter. I alle 4 tilfælde skyldes det poser som er blevet stoppet op i udsugningskanalerne, og som er røget op i motorerne og får dem til at brænde sammen.

Disse 4 motorer har kostet foreningen 90.000 kr. som i runde tal skal fordeles blandt 73 ejere. Det er ærgerlige penge at betale pga. plastikposer.

Motorerne fungerer som store støvsugere, hvilket vil sige, at det ikke umiddelbart er muligt at opsætte f.eks. en form for ”net” før motorerne som ville kunne fange poser og andet løst og let materiale der suges op, da motorerne stadigvæk vil brænde sammen pga. blokering af  luftindtag.

Hvis udsugningen larmer i en lejlighed kan det enten skyldes forkert indstilling eller snavs ved åbningen. Du kan regulere din ventilation i badeværelset ved at dreje det hvide runde låg, som sidder i midten af ventilationsmundingen med eller mod uret. Som udgangspunkt anbefales den er roteret til midterposition. Snak gerne med de andre i din opgang, som du deler udsugning med. Hvis en har skruet sin helt i bund, så vil det påvirker andre på luftstrengen.

Fremadrettet vil udskiftning af motorer koste 50.000 kr. pr. motor! Dette skyldes, at de eksisterende motorer vi har på taget ikke længere produceres grundet nye EU-krav. Nye motorer vil derfor kræve en ny kabling fra kælder til tag, hvilket gør de nye motorer ekstra dyre.

Derfor: Udsugningerne må IKKE være dækket. Du skal også sige til dem, som evt. låner din lejlighed, at de IKKE må dække udsugningen. Hvis det er muligt at lokalisere fra hvilken lejlighed poser/plastisk stykker, som har ødelagt motorer, vil bestyrelsen gøre krav gældende overfor ejeren af lejligheden.

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2019 – November nyhedsbrev